WFR Times blauw0304
RWF Berichten en Nieuws

Laatste versie RWF software
 

De laatste versie van de door de WFGD onderhouden RWF software is versie WFS 7.75 van januari 2017.
Hierin is de Export-functie uitgebreid met een optie te kiezen uit exporteren naar een txt-bestand of naar een csv-bestand. In het csv-bestand worden de formules voor sommatie behouden.
 

RWF-kaart-boekje

In het RWF kaart-boekje zijn enkele verbeteringen en wijzigingen aangebracht t.o.v. het oospronkelijke kaart-boekje, t.w.
- voorkant: Loslaten uit “spec. zorg” , hoeft niet, kan weg,
                 Loslaten, toevoegen: kolom links: TYPE -- ,  0 RU,
- pagina 3: Meervoudige greep - type 2 bij ca 2 bew. (pocketboek) (i.p.v. 3 bew.),
                 Voorrichten, toevoegen: 2 vlakken en 2 aanliggende zijden:  25%,
- pagina 4: Toeslagen, toevoegen: verbonden pennen altijd +T,
- pagina 5: Opp. monteren: toeslagen: geen PB (TB kan wel voorkomen),
                 Demonteren: binnen 45 grd kegel
- pagina 6: Denkprocessen: ooginstellen: oogafstand van ca 38 cm (i.pv. 35 cm),
- pagina 7: Aantal benodigde WF’s voor bocht: tabel kan weg,
- achterkant: Toeslag PB bij 2 cm is 30% (aanvullen).
 

Mutatie Handboek RWF, augustus 2013

N.a.v de studie van MB is er intensiever gekeken naar de tijd voor Rn en De. Daaruit zijn nieuwere regels voor Rn/De ontstaan:

11.3. AGEREN, Rn
Hiermee wordt verstaan de tijdspanne tussen het zien, horen of voelen van het actiesignaal en het begin van de daarop volgende handeling als reactie op basis van die waarneming.

Verwacht of onverwacht signaal.
Op een signaal van categorie A kan volledig worden geanticipeerd, want het signaal is bekend evenals het tijdstip waarop het zal worden waargenomen.
Een categorie B signaal is een signaal waarop geanticipeerd kan worden, doordat het wordt verwacht doch waarvan onbekend is welk signaal het is of wanneer het (precies) optreedt.
Een categorie C signaal is een signaal waarop niet geanticipeerd kan worden, omdat het signaal niet wordt verwacht en het onbekend is welk signaal dan zal optreden.

11.3.1. Reageren (Simple React)
Onder reageren wordt verstaan het ondernemen van actie als reactie op basis van de herkende informatie. De tabel geeft voor reageren Rn = ! = 2 RU.
Eenvoudig reageren is de reactie op 1 actiesignaal, zoals op een licht-, geluid- of druksignaal. Dit wordt alleen dan in tijd gewaardeerd, als op een ONVERWACHT signaal gereageerd moet worden. Het reageren op een signaal, dat men verwacht, wordt niet in tijd gewaardeerd.

Voorbeelden van simple react:
1. Een werker, die een machine bedient, weet dat de machine op het einde van de cyclus stopt en hij een handel moet overha-
   len; cat. A. Dus geen tijd voor reageren toekennen.
2. Een werker kijkt naar een lampje: het zal gaan oplichten; zodra het oplicht moet een knop worden ingedrukt. Cat. B, geen tijd
   voor reageren toekennen.
3. Bij draadbreuk gaat een claxon. Dit is een onverwacht signaal, cat. C, dus tijd voor reageren toekennen, voorafgaand aan de
   uit te voeren handeling.

11.3.2. Beslissen (Choice React)
Alleen wanneer beslist moet worden uit méér dan twee mogelijkheden met voor elk een bij-behorende actie, moet hiervoor tijd worden toegekend.
Dus een eenvoudige ja/neen beslissing, wordt niet in tijd gewaardeerd, daar de tijd reeds is meegenomen in het waarnemen (Ins) zelf.
Wordt na de waarneming (Ins) beslist uit 3, 4 of 5 mogelijkheden, waarop geanticipeerd kan worden, cat. B, dan wordt de tijd van 2 RU toegekend. Voor het beslissen uit 6, 7 of 8 van dergelijke mogelijkheden moet een tijd van 2 x Rn = 4 RU worden gegeven.
Indien niet geanticipeerd kan worden, cat. C, wordt 2 RU toegekend per 2 mogelijkheden, tot maximaal 8 mogelijkheden.

Voorbeelden van choice react:

1. Speelkaarten sorteren in 2 stapeltjes: rood en zwart. Geen tijd voor beslissen toekennen. Keus uit 2 mogelijkheden: Fo, Ins.
2. Speelkaarten sorteren in 4 stapeltjes: schoppen, harten, ruiten, klaveren. Keuze uit 4 mogelijkheden, dus wel tijd voor beslis-
   sen toekennen: Fo, Ins, 1Rn.
 

Mentale Belasting
augustus 2013

Vanaf RWF-WFS versie 7.0 hebben we getest met de nieuwe MB-module. We zijn bijna zover om een release uit te doen, maar willen nog een tweetal testen doen. Zie voor nadere informatie onder Mento Nieuws.
We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen, ook via WS Tip.

 

Mentale Belasting meten met RWF
mei-juni 2013

Met de bestudering van een oud artikel over het “Meten van Mentale Belasting mbv RWF” kregen we weer een prikkel om dit onderwerp weer eens daadwerkelijk op te pakken. Tijdens handmatige arbeid worden vanuit de hersenen regelmatig en bij voortduring signalen ontvangen en verstuurd om de handelingen van een taak goed en adekwaat uit te voeren. Dat vormt een mentale belasting, zeker als (te) hoge en (te) lage mentale belasting elkaar te snel afwisselen of te lang voortduren.
De WFGD heeft zich bereid verklaard om te proberen dit in het bestaande RWF-programma in te bouwen.

 

Nieuwe WFS versie
februari 2011Mutaties RWF handboek

Een nieuwe door de WFGD uitgebrachte versie van WFS is WFS 6.04.
Inhoudelijk is er niet veel veranderd t.o.v. versie 5.9, maar men heeft, in navolging van VWF en met medewerking van de WFR, de optie “Taal” toegevoegd, zodat men nu kan kiezen uit een Nederlandse, Duitse of Engelse omgeving, inclusief de bijbehorende WF-“Regels”.

Verbeteringen in het RWF handboek.
Afgezien van enkele tekstuele verbeteringen, zijn de onderstaande wijzigingen c.q. uitbreidingen in het RWF handboek verwezenlijkt

De meest essentiële wijziging is de wijziging betreffende de toekenning van T bij verbonden pennen en gaten. Deze wijziging is het gevolg van een nadere uitwerking van verschillende analyses van verbonden pennen en de daarbij gevonden discrepanties, én bestudering van de engelse en duitse handboeken, én het boek van Quick, Duncan en Malcolm.

Blijft nog het substantiële verschil in benadering van montage in de Nederlandse WFR versie en de Duitse WFGD versie. De WFGD neigt nu naar het wat eenvoudiger WFR standpunt.

Hoofdstuk

Paragr.

Omschrijving

   Inleiding
4. Transport
5. Grijpen7. Voorichten
8. Montage
9. Demonteren

10. Procestijd


11. Mentale
       processen
12. Lichaams-
       verplaatsingen
13. Speciale
       toepassingen

3.1.3b
4.1.3.
5.1.3.

5.1.5.
5.2.
5.3.2.

5.3.5.
5.5.2.

7.6.8.1.8.1.


8.1.9.8.2.7.

9.

10.2.


11.3.11.4.

12.

13.

Een beschrijving van het VWF systeem is opgenomen.
Definitie van "invloedsfactor" is verbeterd.
(Spanwijdte bij het grijpen -100 mm; bij ronde voorwerpen, staafjes, hoogte +6 mm; bij platte voorwerpen, plaatjes, hoogte +3 mm).
Krachtopbouw en krachtafbouw is beschreven.
Meervoudige grepen: kantelgreep, scheidingsgreep, schuifgreep en veelvoudige greep.
Indien het percentage haken, schotelen of glad (veel) hoger is dan 4%, dienen de handelingen afzonderlijk te worden geanalyeerd.
Afstand tussen de grepen.
Gelijktijdig grijpen is uitgebreid met bepaald aantal en onbepaald aantal.
Percentage 25% “goed liggen” is nu meegenomen.
EXTRA VINGERBEWEGINGEN. Hoofdstuk gesplitst in:
7.6.1. Extra vingerbewegingen voor het buiten de vingers brengen van kleine
         voorwerpen bij bv. fijn montagewerk.
7.6.2. Extra vingerbewegingen om een voorwerp in of uit de handpalm te brengen.
REGEL 8-9: INDIEN 2 VERBONDEN PENNEN OF GATEN WORDEN
                 GEMONTEERD, DAN IS DE ANALYSE BIJ
                     DB -16 cm: MONTAGE met DB + T
                     DB -32 cm: 2 MONTAGES NA ELKAAR *) + T
                     DB +32 cm: 2 MONTAGES NA ELKAAR *) +5 VU + T
                     *) 2 montages na elkaar: de 2e montage is een mechanische
                         I-montage zonder oprichten.
Zetten:
Verdeeld in 3 delen: blz. 369: Zetten: Opeenvolgende montages
                             blz. 373: Zetten: Vergrendelen
                             blz. 377: Zetten: Doordrukken
Blz. 425:
Uitgezonderd de toeslag voor permanent blind (PB) zijn de andere toeslagen, ......, etc. "3. tijdelijk blind" toevoegen.
NB. Hierbij is altijd goeddraaien vereist, ook als de afstand tussen de twee punten +16 cm is, dus ook als twee montages na elkaar moeten worden geanalyseerd. (Dus voorbeeld op blz. 430 aanpassen).
“Demonteren + Transport” mag opgeteld worden indien transportrichting valt binnen 45 grd van demonteerrichting.
Functietijden zijn tijden waarbij de handmatige bewegingssnelheid afhankelijk is van de te bedienen machine of het te bewerken proces. V.b. uit de hand frezen of lassen met de hand.
Blz. 503:
11.3. AGEREN
Onder ageren wordt verstaan het ageren c.q. handelen of acteren op basis van herkende informatie.
11.3.1. Reageren.
11.3.2. Beslissen. Uitgebreid met beslissen uit meer dan 2 onverwachte signalen.
11.3.3. Inprenten en herinneren
             a. Onder INPRENTEN ..........
             b. Onder HERINNEREN .........
11.3.4. Rekenen.
11.3.5. Schrijven.
11.3.6. Tellen
Toevoegen: "Reageren: op een onverwacht signaal."
Toevoegen: "- Lezen van schuifmaat, lineaal, schaal: 24 RU, 13 RU en 10 RU."
Blz. 529:
Toevoegen: "Gewicht of hinder heeft geen of nauwelijks invloed op de tijd van
                   beenbewegingen."
Blz. 543:
Toevoegen: "Trap gehinderd op of af, 13 RU per trede (WFGD)" en
                 "Knielen: op 1 knie: 18 RU; op 2 knieën: 35 RU (WFGD)"
Blz. 562:
Toevoegen: "Een sleutel wordt aangedraaid over een bepaalde afstand en wordt
                 dan gestopt door botsing tegen de binnenkant van de vingers. Dus de
                 slag zonder weerstand is een basisbeweging.
Is uitgebreid met de montagetabel voor kort cyclisch repeterend fijn montagewerk. Voor zowel mechanische - als oppervlak montages. (Is geen examenstof voor RWF analisten).

 

De aanpassingen en uitbreidingen zijn aan het RWF handboek toegevoegd sinds de versie van 11 januari 1991.

 

 

Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [Algemeen Nieuws] [RWF Nieuws] [VWF nieuws] [BWF Nieuws] [Mento Nieuws] [Cursus Nieuws] [Diversen] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]