WFR Times blauw0302
Licenties en Rechten

                                   Licenties, Rechten, Certificering en Bevoegdheid

Licenties
Certificering


ProcedureExamen

Bevoegdheid


WF-instructeurs
Bedrijfserkenning
 

 1.

2.

3.


4.

5.


6.

7.

8.
9.
10.

Op 21 november 1951 werd de VOA opgericht onder de naam “Vereniging voor Ontwikkeling Arbeidstechniek” als een ledenorganisatie binnen het NIVE, het “Nederlands Instituut Voor Efficiency”. Efficiency werd later Management. Het was reeds duidelijk dat systemen van vooraf bepaalde tijden, zoals die van WORK-FACTOR een zeer waardevolle betekenis zouden hebben voor de arbeidstechniek en de arbeidsproductiviteit.

In 1954 - 1955 vond de eerste leergang van Detailed WORK-FACTOR plaats bij de NV Philips' Gloeilampen Fabrieken te Eindhoven, gevolgd door nog vele. Na de totstandkoming van Ready WORK-FACTOR in 1961-1962 werden de meeste TEO-medewerkers (efficiency-medewerkers) van Philips opgeleid in RWF, zowel in de Benelux als in de rest van de Philips-wereld.

In 1966 werd een licentieverdrag gesloten tussen de WOFAC (tot 1993 onderdeel van de Science Management Corporation, SMC) en het NIVE/VOA. Enige tijd later werd door het NIVE/VOA en NV Philips de WORK-FACTOR Raad, WOFAC Raad of WFR, ingesteld die voor de Benelux de WORK-FACTOR rechten en plichten zou beheren en uitoefenen. Tevens houdt de Raad toezicht op het juiste gebruik van WORK-FACTOR namen en logo’s en of het gebruik ervan is toegestaan. Op 28 juli 1993 heeft SMC het faillissement aangevraagd en op 10 juli 1996 is het faillissement weer opgeheven en is het geheel of gedeeltelijk overgegaan naar Science Management Company, LLC.
Op 1 juli 2016 heeft de SMC - LLC haar aktiviteiten gestaakt.

In 1967 werd de naam VOA gewijzigd in “Vereniging voor Organisatie- en Arbeidskunde” en in 1976 werd de naam weer gewijzigd in “Vereniging voor Bedrijfskunde”.

Op 23 november 2011 is de VOA overgegaan in “VOA in liquidatie” en zijn alle rechten en verplichtingen t.a.v. het Work-Factor systeem van de VOA overgegaan naar de Stichting Work-Study. Op 28 november 2012 is de VOA geliquideerd.

De WFR heeft het alleenrecht het WORK-FACTOR systeem in de Benelux te onderwijzen en te verbreiden, eventuele volmachten te verlenen of gevolmachtigden aan te stellen. De WFR is bevoegd tot het opleiden van WF instructeurs en houdt een register bij van gecertificeerde WF instructeurs. Enkel analisten die opgeleid zijn door een door de WFR gecertificeerde instructeur zijn bevoegd het betreffende WF systeem te gebruiken en analyses uit te voeren.  De WFR houdt een register van WF analisten.

Volgens verdrag is het beeldmerk WOFAC beschermd en gedeponeerd via Novagraaf te Amsterdam bij het Merkenbureau voor de Benelux en per 30 juni 2015 overgedragen aan de Stichting Work-Study. Via de Stichting Work-Study is het beeld- en woordmerk “WORK-FACTOR” beschermd en gedeponeerd via Merk-Echt te Breda bij het Merkenbureau voor de Benelux en de EU.

Een Work-Factor cursus wordt georganiseerd door de Stichting Work-Study/WFR/WFGD, een bedrijf of instelling of door een gecertificeerde WF instructeur en wordt aangevraagd c.q. aangemeld bij de Stichting WS.
De cursuskosten worden bepaald door de Stichting Work-Study, het bedrijf of de instelling of door de betreffende WF instructeur.
In geval van organisatie door de Stichting Work-Study zal een WF instructeur worden aangewezen door de WFR/WFGD. In geval van aanmelding van een WF cursus door een bedrijf of instelling dient de instructeur een gecertificeerde WF instructeur te zijn.
Het betreffende WF materiaal en WF software kan bij de Stichting Work-Study worden besteld, die daarvoor de kosten in rekening brengt bij de organisator.
De Stichting Work-Study brengt bij de organisator per cursist/deelnemer kosten in rekening voor licenties, rechten, examenkosten en bureaukosten. (Zie ook onder “WF Producten & Mat.”)

Een examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.
Het theoretische gedeelte bestaat uit een aantal kleine vraagstukjes, die in principe de totale stof behelzen: aantal 15 tot 20. Dit wordt op 100% gesteld of op 100 punten.
Het praktische gedeelte bestaat uit één integrale oefening, waarbij de examinandus de assemblage van een product of sub-assy, bestaande uit een aantal onderdelen moet analyseren inclusief een acceptabele methode volgens een bijgeleverde methodebeschrijving en de normaaltijd in seconden moet uitrekenen. Dit wordt eveneens op 100% of 100 punten gesteld.
De examinandus dient een beoordeling “Goed” te behalen om voor certificering in aanmerking te komen, d.w.z. dat een gemiddelde beoordeling over beide onderdelen van 70% ofwel 70 punten of meer is behaald, waarbij één der beide beoordelingen niet onder 60% of 60 punten mag zijn.
Doel: Men dient een beoordeling “Goed” te hebben, omdat men in staat moet zijn “goede” analyses en daardoor “goede” methoden te maken waardoor er “goede” werknormen en tijdnormen ontstaan. Werkers, arbeiders, operators worden afgerekend o.a. op de werkprestatie, zodat de beoordeling van die prestatie goed dient te kunnen worden uitgevoerd.
De WF instructeur c.q. examinator dient het examen plus uitwerking, de proeve van beantwoording, ter goedkeuring aan te bieden bij de WFR.
Na goedkeuring door de WFR, in casu de examencommissie van de WFR, kan de WF instructeur c.q. examinator het examen gaan afnemen.
De WF instructeur c.q. examinator kijkt de examens van de kandidaat analisten na en waardeert de examens volgens de overeenkomstige regels van de WFR voor het betreffende WF systeem.
Zie voor verdere details het overeenkomstige WF cursus reglement.
De aldus gewaardeerde examens worden ter beoordeling door de WFR, opgestuurd aan de St. WS. Na beoordeling door de WFR worden de definitieve waarderingen vastgesteld en (eventuele) certificaten aangemaakt en, na ondertekening namens de WFR, verstuurd aan de instructeur c.q. examinator. De instructeur c.q. examinator ondertekent op zijn beurt de certificaten en doet deze toekomen aan de betreffende kandidaat analisten.

Slechts na ontvangst door de kandidaat van het op de juiste wijze ondertekende WF certificaat is men WF analist in het aangeduide WF systeem en bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van WF analyses in datzelfde systeem.

Gecertificeerde en actieve WORK-FACTOR instructeurs voor de Benelux zijn:
                          
Mw. M. van Doorn
                           Hr.  E. Pol
                           Hr.  G. de Vrij
                           Hr.  O. van der Wijk
                           Hr.  J. van der Zanden
, voor de duitstalige gebeiden is dit:
                          
Hr.   F. Weil

Bedrijven die één of meerdere WF systemen door gecertificeerde analisten laten gebruiken, kunnen vanwege de WFR in aanmerking komen voor een WF bedrijfserkenning.
 

 

 

De WORK-FACTOR Raad geeft middels dit certificaat te kennen dat

Back to Basics Application & Services BV

te Eindhoven

WORK-FACTOR als systeem gebruikt voor verbetering en

normering van haar productieprocessen.

Valkenswaard, december 2013

 

 

 

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]