WFR Times blauw03

WFGD

WORK-FACTOR© Raad

ENGELS

BuiltWithNOF02

Webbeheerder: G. de Vrij

--- WOFAC Nieuws: Op dit moment staan er geen WF-cursussen op de planning. (Jan 2022) ---

 

Doel
Bevoegdheden

ActiviteitenTevens zet de
Raad zich in om
en tracht het

Samenwerking

Stichting
Work-StudyWFGDLeden

Secretariaat


WF-instructeursKwaliteitWFR-
lidmaatschapPrivacyNieuwsbrief -
WS Tip


FinanciënAdreswijziging
 

WORK-FACTOR Raad

De sinds 1969 in Nederland zetelende WORK-FACTOR Raad is het platform voor m.n. de Benelux om de belangen van WORK-FACTOR gebruikers te behartigen en de ontwikkelingen binnen de WOFAC, WORK-FACTOR en daarbuiten te volgen, teneinde het gebruik en de bruikbaarheid van WORK-FACTOR (WF) systemen te bevorderen.
In het verlengde van de belangenbehartiging ligt de functie van bevordering van goed en juist gebruik van de schrijfwijze binnen de WF systemen.
De Raad bevordert de verspreiding van de WF systemen “all over the world” maar vooral in de Benelux, met name het nederlands-talige gedeelte.
De Raad zorgt voor onderhoud aan de WF handboeken, kaartjes, materialen en systemen.

De WORK-FACTOR Raad is als enige bevoegd binnen de Benelux om WF instructeurs op te leiden en te certificeren, WF-analisten te certificeren en WF licenties en rechten toe te wijzen c.q. te verlenen. Tevens heeft zij de bevoegdheid om WF-cursussen en seminars te (doen) organiseren en te (laten) houden.
De WORK-FACTOR Raad heeft de bevoegdheid om verleende certificatie in te trekken bij gebleken ondeskundigheid en/of misbruik.

Om haar doel te bereiken worden de volgende activiteiten onderhouden:
•  het bewaken en beheren van de WF opleidingen zowel qua vorm als inhoud d.m.v. certificering, keuring en goedkeuring,
•  het bewaken en beheren van de WF systemen en WF materialen,
•  het ontwikkelen, vernieuwen, uitbreiden en aanpassen van WF systemen en WF materialen,
•  het verzorgen c.q. laten verzorgen van WF opleidingen,
•  het afnemen en beoordelen van WF examens,
•  het certificeren van aankomende analisten tot WF analisten, en
•  het opleiden, certificeren en begeleiden van WF instructeurs.

•  het contact tussen WF gebruikers te onderhouden en te bevorderen,
•  workshops en seminars te organiseren betreffende actuele onderwerpen over
   WF toepassingen, WF producten en overige WF gerelateerde onderwerpen,
•  publicaties te verzorgen op WF terrein in de daarvoor gebruikelijke periodieken, in de eigen nieuwsbrieven en WS Tips of op de
   eigen website,
•  WF systemen (mede) te ontwikkelen voor PC gebruik en het gebruik van de PC voor WF analyses te bevorderen.

De Raad kan aan bedrijven of instellingen rechten verlenen tot gebruik van naam en logo op materialen en producten.
•  de WORK-FACTOR Raad fungeert als Platform voor Work-Factor Toepassers onder de stichting Work-Study.
•  vanuit de oude VOA relatie heeft de WORK-FACTOR Raad een relatie met VOA-Acces.
•  de WORK-FACTOR Raad werkt nauw samen met de Duitse zusterorganisatie WFGD, vooral op het gebied van
   afstemming van de WF systemen en (verdere) ontwikkeling van software voor de WORK-FACTOR systemen.

Teneinde de faciliterende functie van de VOA te prolongeren en de financiële en materiële zaken adequaat te kunnen beheren, waardoor de continuïteit van de activiteiten van de WORK-FACTOR Raad beter kunnen worden gegarandeerd, is op 26 maart 2008 door de leden van de WORK-FACTOR Raad een stichting opgericht genaamd Stichting Work-Study, platform voor toepassers van Work-Factor en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 172.23044.
Het doel van de stichting is
a. het bevorderen van het gebruik van Work-Factor systemen in Work-Study analyses,
b. het verrrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
   bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuursleden van de stichting zijn de op dat moment fungerende leden van de WORK-FACTOR Raad.
Het secretariaat van de stichting is hetzelfde als dat van de WORK-FACTOR Raad, zie hieronder.
De Stichting WS is per 1 juli 2020 ontbonden en niet langer ingeschreven bij de KvK.

Sinds de WFGD e.V. is opgehouden te bestaan per 1-1-2012 zijn haar bevoegdheden overgegaan naar de Stichting Work-Study en werd een kleine WFGD-groep opgericht bestaande uit enkele leden van de oude WFGD eV. De WF activiteiten voor de Duits sprekende WF gebruikers worden door de WFR en WFGD uitgevoerd en gegarandeerd.

De (bestuurs)leden van de Stichting WS, de WF Raad en de WFGD komen uit het bedrijfsleven, management consulting en/of zijn zelfstandig adviseur. Zij allen hebben een ruime praktische ervaring op arbeidskundig en bedrijfskundig terrein bij tal van bedrijven en met vele processen.
De leden zijn:

J.A.C. Deeben
G. de Vrij
O. van der Wijk
F. Weil
J. Kurz
J.W. van der Zanden
E. Pol
J. Uiterwijk
M. van Doorn

Munthof 11
5551 XG  Valkenswaard
Nederland
Email
of
of  

voorzitter
secretaris/penningmeester
lid
lid
lid
adviseur
adviseur
adviseur (titulair)
lid

Tel.     +31.40.20.46048
Mob.   +31.6.5537.5301

work-factor@onsmail.nl
work-study@onsmail.nl
info@work-factor.nl


Gecertificeerde en actieve WORK-FACTOR instructeurs voor m.n. de Benelux en Duitsland zijn:
Mw. M. van Doorn
E. Pol
G. de Vrij
(J. van der Zanden)
O. van der Wijk
F. Weil

Vragen betreffende inlichtingen over organisaties en bureaus die Work-Factor producten of producten met Work-Factor producten als onderdeel aanbieden, of vragen over docenten en instructeurs die onderricht geven in (één van de) Work-Factor systemen, kunt u richten aan het secretariaat.

Het "WFR lidmaatschap" is niet echt een lidmaatschap in de zin van het lid zijn van een vereniging. De WORK-FACTOR Raad is een zelfstandig platform c.q. raad voor m.n. beoefenaars van Work-Factor en Arbeidskunde. Is dus geen stichting of vereniging met  volledige rechtsbevoegdheid op zich. De WFR houdt een register van WF analisten, waarin gecertificeerde analisten worden opgenomen. “Leden” van de WFR zijn analisten die opgenomen zijn in het analisten register van de WFR plus WF contactpersonen van bedrijven. Op dit moment telt het Benelux register ca 600 namen en het Internationale register ca 100 namen. Bij de Raad zijn ca 100 namen met het bijbehorende emailadres bekend. Alle “WFR-leden”  hebben toegang tot de WF website en daarmede toegang tot WF informatie en nieuws. De ca 100 “actieve WFR leden” ontvangen bovendien via email regelmatig nadere informatie via de WS Tip of worden geïnformeerd op de website te kijken voor nadere informatie.
Het WFR lidmaatschap is gratis.

Men kan zich aanmelden als "WFR lid" door een e-mail als zodanig te sturen naar het secretariaat; indien mogelijk onder vermelding van het WF systeem  waarin men is gecertificeerd als analist en de datum waarop het certificaat is behaald.

De persoonsgegevens van WF-analisten, cursisten en bedrijfscontactpersonen zoals naam, geboortedatum, bedrijfsnaam en -adres, (bedrijfs-)telefoonnummer en (bedrijfs-)e-mailadres, louter bedoeld voor personificatie van WF-certificaat, -diploma of getuigschrift en Work-Factor ondersteuning van analist en bedrijfsafdeling, worden niet aan derden verstrekt of met hen gedeeld.

Aan “WFR-leden” en geïnteresseerden waarvan bij het secretariaat het e-mailadres bekend is, wordt 2 keer per maand de WS Tip of Nieuwsbrief toegezonden. Deze WS Tip wordt niet in vakantietijd uitgebracht. De WS Tips zijn te bekijken en te downloaden van de site /WF en Management/Praktisch - Tips/WS Tips.

De inkomsten van de Stichting t.b.v. de WFR bestaan voornamenlijk uit de inkomsten van verstrekking van WF licenties en rechten en eventuele meeropbrengsten van activiteiten zoals WF-opleidingen en WF-trainingen.
De uitgaven bestaan vooral uit de kosten voor de bewaking en bescherming van de WF-namen en -logo’s. De bureaukosten zijn naast de uitgaven voor de rechtspersoonlijkheid en domeinkosten, vrijwel nihil, daar de bestuursleden op vrijwillige basis participeren.
Bankrelatie was met ABN-AMRO bank, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL11ABNA0 t.n.v. Stichting Work-Study, Platform voor Toepassers van Work-Factor.

Indien er veranderingen zijn of komen in uw adresgegevens, zoals adres, telefoon-, fax-, mobielnummer of emailadres, geef het dan even door aan het WFR-secretariaat.
Updated

Voor het laatst aan gewerkt dd 15 april 2023. Zie vooral WS Tips.
 

Terug

[Work-Factor Raad] [WF en Mento-Factor] [WF en Management] [WF Nieuws] [WF Producten & Mat.] [WF Licenties, Rechten] [WF FAQ's] [WF en Bewegingsanalyse] [WF Historie] [WF Opbouw] [WF Systemen] [Referenties en TM's] [WFGD, Links en Contacten]